دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
ایده های نو

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه و پیشنهاد طرح تحقیقاتی برای دانشجویان

علی صفاری

محل خدمت:   دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مرتبه علمی : استادیار

^