دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : علی   صفاری

پست الکترونیکی : a-safari@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : حقوق قضایی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه حقوق جزا و جرم شناسی

نوع استخدام : قراردادی

تاریخ استخدام : 1383/08/15

علی صفاری

محل خدمت:   دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مرتبه علمی : استادیار

^